Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Godziny otwarcia:
PON.-PT. 9:00-16:00
WIEŻA WIDOKOWA CZYNNA:
PON.-PT. 9:00-16:00

 • ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

  Prezentujemy wielokulturowe, interesujące dzieje obszaru
  świebodzińskiego ilustrowane bogatymi i cennymi zbiorami lokalnymi oraz przyrodę regionu.


Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Muzeum Regionalne w Świebodzinie (adres: Plac Jana Pawła II 1, 66-200 Świebodzin, tel. kontaktowy: 68 475 08 38, adres e-mail: biuro@muzeumswiebodzin.pl).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
 • w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);


W przypadku, o którym mowa w:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;


Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem. 

Regulamin Newslettera
 

I. Postanowienia ogólne
1. Newsletter jest obsługiwany przez Muzeum Regionalne w Świebodzinie, zwane dalej „Muzeum” (pl. Jana Pawła II 1,  66-200 Świebodzin)

2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Newslettera, stanowią utwory
w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

3. Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści Newslettera, a także organizacja i jej (jego) układ należą do Muzeum lub do właścicieli znaków, licencji lub treści, które udzieliły Muzeum zgody na ich wykorzystanie.

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie w całości lub w części treści Newslettera, w celach komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody dyrekcji Muzeum.

II. Warunki korzystania
1. Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na cyklicznym, co miesięcznym  przesyłaniu przez Muzeum na podany przez Użytkownika adres e-mail (adres poczty elektronicznej) wiadomości zawierającej informacje o ofercie i działalności Muzeum.

2. Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

3. Rozsyłanie Newslettera następuje po zawarciu z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

4. Korzystać z Newslettera może każda osoba, która na stronie internetowej www.muzeumswiebodzin.pl  w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej oraz zaakceptuje Regulamin Newslettera, poprzez zaznaczenie pola temu przypisanego, a następnie kliknie przycisk „ZAPISZ SIĘ”.

5. Umowa na korzystanie z Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Newslettera w dowolnej chwili.

7. Aby zrezygnować z Newslettera należy na adres e-mail: biuro@muzeumswiebodzin.pl wysłać wiadomość z informacją o rezygnacji.

8. Muzeum może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newslettera po wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

9. Muzeum ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

III. Ochrona danych osobowych
1. Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

IV. Postanowienia końcowe
1. Muzeum Regionalne w Świebodzinie zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane w aktualnościach na stronie www.muzeumswiebodzin.pl i wchodzi w życie z dniem ich publikacji.

 

 

 AKTUALNOŚCI


Wernisaż wystawy Katarzyny Kudełki
17KWI

Wernisaż wystawy Katarzyny Kudełki "SZEPT ISTNIENIA" || 26.04.2024 r. (PIĄTEK) godz. 17:00


W piątek (26.04.2024 r.) o godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż prac Katarzyny Kudełki "Szept istnienia". Otwarcie wystawy odbędzie się w sali gotyckiej muzeum.

Czytaj więcej
LUBUSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PRO ARTE 2024
9KWI

LUBUSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PRO ARTE 2024


Muzeum Regionalne w Świebodzinie i Regionalne Centrum Animacji Kultury zapraszają po raz trzeci dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat do udziału

w Lubuskim Konkursie Fotograficznym 2024

w ramach PRO ARTE realizowanego

w województwie lubuskim. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „ALFABET OLIMPIJCZYKA" - wyraź swoją pasję do sportu poprzez kreatywne ujęcia! - to temat przeglądów powiatowych tegorocznej edycji konkursu...

Czytaj więcej
KALENDARZ WYDARZEŃ MUZEALNYCH - KWIECIEŃ 2024
3KWI

KALENDARZ WYDARZEŃ MUZEALNYCH - KWIECIEŃ 2024


 •  8.04.2024 - 29.04.2024
Lubuski Konkurs Fotograficzny PRO ARTE IV edycja
temat przeglądu „Alfabet olimpijczyka” – Etap Powiatowy (przyjmowanie prac)
 •  26.04.2024 (piątek) godz. 17.00
Wernisaż wystawy „SZEPT ISTNIENIA” - malarstwo Katarzyny Kudełki
miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Regionalnego...
Czytaj więcej

NEWSLETTER

Wpisz swój e-mail, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej (np. newsletterów, ankiet), zgodnie z Polityką prywatności.